Zanim postawisz ogrodzenie

Właściciel posesji, stawiając ogrodzenie, nie może pozwolić sobie na zupełną dowolność. Musi się liczyć z przepisami prawa budowlanego oraz zrobić to w porozumieniu z sąsiadami.

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak w niektórych przypadkach inwestor musi zgłosić staroście zamiar postawienia ogrodzenia. Sytuacja taka ma miejsce gdy ogrodzenie ma się znajdować od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz jeśli jego wysokość będzie przekraczać 2,2 m – bez względu na to, czy jest usytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Starosta może również zażądać dodatkowych szkiców lub rysunków.

Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie. Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com